Friday, 2 November 2012

Từ điển tần số cho Trường Hận Ca (Bạch Cư Dị) sắp theo thứ tự tần số giảm dần


Cột thứ nhất là từ, cột thứ hai là tần số:
14
9
9
8
8
8
8
7
7
7

Các từ có tần số là 6:
Các từ có tần số là 5:

Các từ có tần số là 4
                          西         

Các từ có tần số là 3:
                                    殿                                       

Các từ có tần số là 2:
                                                                                                                      綿                                                       

Các từ sau đây có tần số là 1 (các hapax):
                    使                                                                                                                                                                                                                                                                                                     滿                                                                                                                                                                                  調                                                                                                   

No comments:

Post a Comment