Wednesday, 24 October 2012

Hiện tượng dồn tụ dấu chấm phẩy trên bài phát biểu của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc hội nghị trung ương 6, khóa 11


Tôi quan tâm đến các dấu chấm phẩy, do đó câu sau đây:
Quốc phòng, an ninh được tăng cường; chính trị - xã hội ổn định.
sẽ được biểu diễn lại như sau:
Quốc phòng, an ninh được tăng cường ; chính trị - xã hội ổn định.
Sau đó đổi dấu chấm phẩy thành ký hiệu ά, tất cả các từ khác (hiểu là chuỗi nằm giữa hai khoảng trắng) được đổi thành β, ta có: β β β β β β β ά β β β β β β β.
Có thể bỏ dấu – giữa trị để bớt đi 1 β. Nhưng ở bài này, tôi tạm giữ nó ở đấy.
Dưới đây là danh sách vị trí các dấu chấm phẩy trong văn bản:
[116, 229, 241, 252, 280, 291, 365, 395, 403, 409, 430, 464, 519, 536, 623, 645, 670, 686, 702, 739, 749, 873, 1007, 1014, 1026, 1115, 1227, 1247, 1435, 1680, 1699, 1803, 1836, 1941, 2000, 2145, 2456, 2476, 2961, 3231, 3350, 3361, 3414, 3419, 3448, 3458, 3655, 3676, 3690, 3756, 3771, 3848, 4007, 4093, 4117, 4138, 4151, 4159, 4227, 4381, 4425, 4583, 4657, 4666, 4758, 4900, 4913, 4963, 5044, 5264, 5578, 5640, 5760, 5778, 6134, 6261, 6441]

Dấu chấm phẩy đầu tiên xuất hiện sau khi ông Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng 116 từ.
Các chỉ số đo độ dồn tụ được tính theo công thứcLevin là:
Chỉ số L thực tế :  0.1182
Chỉ số L lý thuyết :  0.0958
Chỉ số Q thực tế :  0.0163
Chỉ số Q lý thuyết :  0.0128
Trong bài phát biểu nói trên xuất hiện tình trạng dồn tụ dấu chấm phẩy. Nói nôm na là có những chỗ chi chít dấu chấm phẩy.

No comments:

Post a Comment