Sunday, 25 November 2012

Biểu nhất lãm các từ điển tần số được thiết lập cho hai bản báo cáo chính trị của Hồ Cầm Đào

Biểu nhất lãm dưới đây được thiết lập để tiện so sánh tần số của các chữ Hán trong từng văn bản. Hai văn bản này dài ngang ngửa nhau nên việc hiển thị tần số tuyệt đối không có gì đáng ngại. Trong trường hợp hai văn bản có kích thước chênh lệch đáng kể, cần phải thay biểu này bằng biểu ghi các tần suất (tức tần số tương đối):

{'般': [0, 1], '训': [4, 5], '谨': [1, 0], '太': [1, 0], '孙': [1, 0], '两': [32, 31], '符': [2, 6], '怠': [2, 0], '索': [5, 8], '企': [17, 19], '宽': [4, 3], '吸': [4, 2], '方': [88, 80], '示': [4, 1], '临': [4, 4], '球': [14, 8], '扶': [7, 7], '纳': [5, 1], '合': [86, 91], '涉': [5, 2], '待': [2, 4], '享': [12, 9], '怀': [2, 2], '要': [154, 150], '溃': [0, 1], '宝': [2, 5], '料': [0, 1], '多': [58, 39], '力': [206, 168], '阔': [5, 3], '化': [274, 197], '岗': [2, 2], '逐': [6, 10], '库': [1, 1], '扬': [11, 12], '班': [3, 10], '潮': [3, 6], '周': [3, 4], '巩': [13, 11], '生': [137, 108], '除': [1, 2], '查': [4, 3], '警': [3, 3], '氛': [2, 1], '凡': [3, 4], '敢': [1, 1], '代': [110, 103], '揽': [1, 2], '减': [5, 10], '财': [8, 16], '焕': [1, 2], '年': [39, 34], '念': [14, 12], '牌': [1, 1], '珍': [3, 1], '低': [9, 10], '屈': [1, 0], '届': [1, 3], '立': [69, 48], '必': [64, 26], '础': [35, 28], '私': [1, 1], '练': [1, 1], '话': [2, 2], '非': [9, 7], '食': [8, 3], '员': [30, 46], '党': [235, 229], '招': [0, 1], '永': [14, 11], '策': [42, 38], '恐': [1, 1], '科': [70, 72], '结': [66, 68], '张': [7, 6], '微': [2, 1], '夺': [7, 2], '映': [3, 5], '别': [19, 12], '交': [16, 21], '辨': [1, 0], '氧': [1, 0], '颠': [2, 1], '问': [36, 24], '胁': [3, 4], '渴': [1, 0], '达': [7, 5], '岸': [21, 18], '改': [115, 126], '刻': [7, 3], '优': [42, 36], '家': [89, 79], '促': [51, 39], '械': [2, 1], '失': [6, 2], '桥': [1, 0], '阳': [1, 1], '验': [18, 6], '作': [119, 128], '美': [8, 4], '透': [2, 4], '针': [16, 14], '程': [35, 32], '的': [515, 537], '历': [30, 29], '布': [7, 6], '辞': [1, 1], '速': [8, 8], '错': [2, 2], '创': [98, 90], '五': [19, 21], '引': [23, 18], '脑': [2, 0], '专': [8, 2], '独': [8, 8], '修': [3, 1], '息': [18, 12], '注': [12, 16], '做': [15, 13], '自': [72, 60], '扫': [1, 0], '令': [2, 1], '来': [32, 43], '矛': [5, 2], '惠': [6, 6], '够': [0, 4], '既': [7, 8], '条': [14, 11], '拼': [1, 0], '偿': [4, 3], '出': [45, 44], '驻': [1, 1], '更': [82, 58], '谈': [1, 2], '声': [2, 1], '共': [109, 89], '已': [0, 4], '平': [122, 98], '捍': [2, 1], '城': [46, 37], '偏': [1, 1], '释': [1, 0], '手': [3, 5], '组': [38, 34], '慈': [1, 1], '密': [4, 10], '摇': [7, 5], '检': [5, 4], '允': [5, 1], '惑': [0, 1], '连': [4, 2], '承': [2, 10], '艺': [3, 1], '教': [60, 55], '何': [12, 12], '取': [41, 38], '著': [8, 11], '兑': [1, 1], '第': [10, 13], '帮': [1, 7], '质': [35, 40], '比': [12, 15], '昭': [1, 0], '伤': [1, 1], '退': [4, 2], '股': [1, 1], '谢': [1, 1], '禁': [1, 0], '今': [1, 7], '举': [16, 15], '唯': [1, 1], '贸': [9, 10], '去': [5, 6], '伴': [3, 2], '制': [238, 211], '寸': [1, 0], '澳': [15, 16], '东': [9, 13], '明': [53, 41], '福': [9, 6], '沉': [1, 0], '压': [4, 0], '弄': [0, 1], '困': [10, 16], '分': [67, 58], '文': [122, 96], '割': [3, 2], '梁': [1, 0], '较': [10, 7], '熟': [1, 0], '史': [28, 29], '通': [13, 9], '春': [1, 0], '缔': [1, 1], '底': [2, 1], '或': [2, 1], '斗': [27, 28], '度': [135, 113], '写': [1, 2], '竭': [0, 2], '普': [2, 7], '积': [38, 28], '脚': [1, 0], '恪': [1, 2], '毫': [5, 3], '以': [81, 78], '旧': [1, 0], '奠': [2, 1], '校': [1, 3], '且': [0, 1], '湾': [8, 12], '姿': [2, 0], '村': [18, 26], '顺': [3, 8], '读': [1, 0], '算': [3, 3], '究': [7, 8], '混': [0, 1], '谱': [0, 2], '挖': [0, 1], '汲': [1, 0], '石': [2, 3], '乎': [3, 0], '量': [34, 24], '效': [35, 35], '泉': [1, 2], '姑': [0, 1], '友': [7, 7], '支': [26, 31], '仅': [1, 1], '裁': [1, 1], '层': [40, 36], '心': [54, 49], '租': [0, 1], '聚': [13, 9], '毛': [6, 7], '绕': [4, 2], '旗': [9, 12], '腐': [18, 18], '壑': [0, 1], '染': [3, 3], '尽': [5, 5], '马': [12, 26], '夯': [2, 0], '邪': [1, 0], '俭': [1, 3], '群': [42, 41], '严': [33, 14], '紧': [14, 16], '堡': [1, 0], '圣': [0, 1], '难': [11, 15], '儿': [4, 3], '吹': [0, 1], '医': [20, 20], '状': [1, 1], '贷': [1, 0], '完': [68, 90], '胜': [12, 9], '于': [35, 22], '意': [22, 18], '消': [13, 12], '浪': [1, 3], '径': [6, 3], '清': [10, 5], '崇': [2, 2], '态': [49, 16], '弃': [0, 1], '宜': [1, 0], '初': [11, 5], '感': [10, 4], '悲': [1, 0], '郑': [0, 1], '勘': [1, 0], '盾': [6, 3], '学': [73, 82], '慧': [5, 3], '鼓': [9, 13], '召': [3, 4], '扭': [2, 1], '目': [15, 17], '门': [11, 18], '摩': [1, 1], '卫': [12, 13], '苦': [8, 9], '几': [0, 8], '衡': [12, 5], '波': [1, 2], '督': [24, 21], '导': [68, 64], '观': [37, 36], '图': [1, 0], '西': [4, 6], '赢': [10, 6], '死': [0, 1], '倡': [8, 5], '批': [6, 5], '海': [17, 12], '称': [2, 1], '哲': [2, 3], '富': [26, 20], '才': [35, 23], '从': [16, 22], '追': [3, 3], '久': [4, 4], '镇': [12, 7], '净': [2, 0], '伟': [29, 35], '权': [91, 63], '构': [31, 35], '回': [6, 4], '淘': [0, 1], '僚': [2, 2], '阅': [1, 0], '疏': [1, 1], '敌': [1, 1], '雄': [0, 1], '体': [193, 173], '键': [7, 9], '犯': [2, 1], '置': [13, 10], '辩': [0, 1], '被': [0, 1], '杰': [1, 1], '斥': [1, 0], '产': [81, 71], '漠': [2, 2], '管': [58, 56], '老': [12, 9], '值': [16, 11], '蹴': [0, 1], '放': [59, 70], '势': [30, 16], '常': [8, 6], '边': [10, 9], '区': [45, 53], '邻': [3, 4], '水': [42, 22], '涵': [2, 1], '然': [22, 13], '康': [36, 28], '到': [26, 35], '而': [6, 14], '再': [7, 4], '牵': [0, 1], '师': [4, 2], '枉': [1, 0], '关': [72, 68], '丝': [1, 0], '各': [71, 80], '超': [2, 0], '稀': [1, 1], '宁': [5, 3], '异': [2, 2], '己': [6, 4], '功': [13, 11], '牲': [1, 0], '龙': [0, 1], '广': [31, 20], '气': [7, 7], '外': [30, 31], '成': [110, 100], '否': [0, 2], '候': [3, 5], '硬': [4, 0], '端': [2, 2], '器': [2, 3], '剧': [2, 1], '士': [8, 5], '日': [3, 5], '继': [14, 32], '握': [12, 6], '形': [58, 51], '幸': [4, 3], '培': [20, 18], '践': [23, 18], '其': [10, 10], '价': [17, 15], '艰': [12, 10], '署': [3, 1], '秉': [1, 1], '职': [18, 25], '种': [11, 17], '济': [107, 95], '么': [3, 4], '半': [0, 1], '磋': [0, 1], '病': [3, 3], '织': [36, 33], '所': [14, 27], '证': [19, 17], '杂': [5, 2], '树': [7, 4], '停': [0, 2], '凝': [9, 8], '访': [1, 1], '这': [30, 16], '博': [1, 1], '迅': [1, 1], '霸': [3, 3], '奖': [1, 0], '仗': [1, 0], '发': [357, 289], '青': [12, 4], '推': [135, 91], '缩': [3, 2], '宪': [4, 4], '血': [4, 4], '加': [200, 176], '挡': [1, 1], '见': [1, 3], '炼': [1, 1], '头': [6, 6], '疾': [4, 3], '房': [5, 3], '庸': [1, 0], '论': [38, 40], '总': [24, 15], '罢': [1, 1], '贵': [1, 4], '植': [2, 1], '予': [3, 6], '有': [103, 97], '殊': [3, 1], '保': [135, 98], '地': [64, 68], '覆': [9, 7], '万': [5, 11], '技': [31, 28], '持': [178, 132], '垂': [0, 1], '调': [45, 38], '舟': [1, 0], '伙': [2, 0], '定': [78, 60], '首': [4, 3], '渗': [1, 1], '挑': [5, 5], '垒': [1, 0], '六': [7, 17], '差': [9, 7], '良': [14, 13], '滨': [0, 1], '革': [102, 114], '只': [8, 4], '火': [0, 1], '略': [35, 30], '触': [1, 0], '四': [11, 12], '章': [2, 4], '荡': [1, 0], '矢': [1, 0], '污': [4, 3], '好': [49, 49], '穿': [0, 1], '相': [33, 34], '役': [1, 1], '须': [56, 21], '圈': [0, 1], '正': [40, 45], '危': [7, 3], '抉': [1, 2], '背': [0, 1], '免': [4, 2], '终': [20, 20], '及': [13, 14], '畅': [2, 2], '视': [8, 8], '十': [31, 37], '金': [15, 11], '惜': [2, 1], '长': [31, 26], '付': [3, 4], '余': [0, 1], '诚': [7, 5], '境': [37, 27], '筑': [3, 1], '濒': [0, 1], '屹': [1, 1], '环': [41, 33], '在': [83, 72], '航': [1, 4], '研': [8, 13], '贤': [2, 0], '需': [12, 6], '轻': [2, 4], '欠': [1, 0], '务': [95, 79], '涣': [1, 1], '受': [6, 5], '说': [0, 1], '县': [2, 2], '伸': [1, 1], '昂': [0, 1], '离': [2, 3], '贴': [3, 3], '德': [22, 14], '励': [10, 14], '防': [39, 33], '足': [7, 3], '次': [11, 10], '碍': [2, 1], '后': [12, 8], '宏': [9, 5], '月': [1, 0], '争': [30, 26], '额': [3, 4], '逆': [2, 1], '徇': [1, 0], '突': [16, 14], '市': [33, 40], '绝': [5, 3], '肝': [1, 1], '搞': [3, 2], '原': [19, 21], '武': [8, 7], '纪': [15, 8], '军': [49, 54], '便': [3, 2], '粕': [0, 1], '怖': [1, 1], '林': [4, 2], '公': [87, 74], '热': [5, 5], '龄': [3, 2], '绩': [5, 7], '前': [27, 25], '悠': [0, 1], '忧': [3, 1], '占': [1, 3], '百': [5, 5], '院': [2, 3], '兼': [6, 3], '都': [16, 9], '牺': [1, 0], '移': [12, 10], '赴': [0, 1], '恶': [2, 0], '鸣': [2, 1], '换': [2, 1], '英': [1, 1], '干': [48, 50], '择': [4, 5], '每': [2, 2], '誉': [2, 1], '廉': [15, 12], '喜': [0, 1], '始': [20, 18], '资': [48, 46], '框': [3, 1], '过': [18, 14], '跃': [2, 1], '寄': [1, 1], '属': [5, 5], '察': [5, 4], '给': [4, 2], '幅': [8, 5], '赔': [1, 0], '法': [108, 89], '志': [15, 17], '子': [10, 14], '费': [12, 11], '酬': [2, 1], '粮': [4, 1], '振': [3, 4], '侨': [5, 5], '温': [0, 1], '努': [16, 16], '铭': [0, 3], '决': [56, 50], '秀': [9, 8], '邦': [1, 0], '阻': [1, 2], '旨': [5, 5], '模': [12, 13], '红': [1, 0], '责': [22, 16], '精': [27, 31], '可': [21, 16], '烂': [0, 1], '测': [0, 1], '千': [3, 7], '现': [111, 94], '爱': [19, 16], '亲': [1, 1], '黩': [1, 0], '倍': [4, 1], '咎': [1, 1], '很': [1, 1], '三': [20, 25], '把': [45, 41], '九': [6, 2], '善': [81, 95], '领': [66, 80], '震': [2, 0], '简': [1, 2], '威': [5, 8], '造': [29, 27], '脱': [1, 1], '农': [51, 49], '思': [47, 65], '澜': [1, 1], '抚': [1, 2], '顿': [0, 2], '众': [42, 43], '我': [102, 84], '互': [25, 28], '遭': [1, 0], '药': [7, 7], '险': [20, 17], '执': [29, 29], '伍': [15, 9], '履': [4, 8], '叠': [0, 1], '团': [36, 31], '散': [2, 1], '席': [1, 0], '顽': [3, 1], '小': [34, 37], '迸': [1, 1], '知': [12, 6], '养': [17, 13], '间': [14, 2], '呵': [0, 1], '台': [19, 19], '盖': [7, 6], '曲': [3, 0], '凌': [1, 0], '遍': [0, 3], '协': [54, 37], '迈': [8, 2], '义': [205, 187], '克': [14, 26], '居': [17, 19], '胆': [1, 1], '均': [9, 6], '灾': [5, 2], '损': [5, 3], '还': [2, 4], '展': [339, 285], '当': [14, 28], '提': [91, 87], '搬': [1, 0], '献': [8, 10], '空': [14, 1], '洪': [1, 0], '身': [15, 11], '判': [4, 3], '接': [9, 9], '入': [55, 58], '击': [2, 2], '南': [2, 2], '售': [0, 1], '整': [11, 18], '沿': [5, 7], '核': [24, 19], '弘': [9, 9], '段': [16, 11], '七': [10, 6], '劳': [18, 13], '希': [2, 1], '融': [15, 15], '事': [84, 88], '宅': [1, 0], '帜': [9, 12], '依': [41, 38], '钟': [1, 0], '香': [9, 12], '甚': [1, 1], '些': [7, 4], '编': [1, 2], '谐': [31, 33], '抓': [6, 9], '充': [20, 20], '短': [1, 0], '据': [5, 2], '级': [17, 17], '表': [33, 27], '秩': [2, 2], '番': [1, 1], '该': [0, 1], '睦': [2, 3], '惧': [0, 1], '巨': [8, 5], '淡': [1, 0], '奢': [2, 2], '计': [6, 5], '幼': [0, 2], '应': [20, 20], '签': [1, 0], '篇': [0, 1], '装': [4, 8], '任': [51, 38], '鉴': [6, 1], '那': [0, 1], '汰': [0, 1], '深': [74, 54], '俱': [3, 3], '拉': [1, 4], '格': [22, 17], '华': [25, 24], '案': [4, 2], '觉': [13, 9], '介': [0, 2], '毅': [0, 1], '但': [3, 1], '局': [34, 37], '派': [6, 5], '勃': [0, 2], '违': [3, 3], '替': [0, 2], '糟': [0, 1], '盛': [1, 2], '试': [3, 2], '易': [10, 5], '摆': [3, 1], '拓': [12, 8], '京': [1, 0], '括': [2, 2], '议': [11, 9], '启': [1, 2], '天': [4, 4], '材': [1, 1], '护': [59, 45], '挥': [23, 19], '性': [67, 54], '贡': [6, 8], '朽': [0, 1], '设': [202, 186], '双': [5, 2], '主': [324, 295], '惨': [1, 0], '架': [3, 1], '样': [14, 10], '唱': [1, 0], '冲': [2, 1], '稳': [32, 23], '二': [24, 24], '服': [55, 36], '活': [50, 57], '搏': [1, 0], '颈': [1, 0], '脉': [4, 1], '越': [7, 8], '下': [27, 10], '骄': [1, 1], '包': [6, 5], '标': [18, 16], '瞩': [0, 1], '洁': [6, 3], '如': [3, 2], '障': [51, 39], '朝': [4, 4], '实': [155, 149], '题': [41, 31], '夙': [1, 0], '耗': [4, 2], '极': [37, 33], '醒': [4, 2], '们': [63, 62], '部': [57, 65], '朋': [2, 1], '灿': [0, 1], '勤': [2, 4], '步': [39, 44], '祥': [0, 1], '跨': [1, 2], '愿': [6, 9], '综': [15, 14], '载': [3, 2], '课': [2, 3], '亏': [1, 0], '胸': [1, 0], '旺': [1, 2], '幻': [1, 1], '毕': [1, 1], '衷': [2, 2], '辉': [1, 0], '位': [34, 20], '俗': [1, 0], '烈': [3, 2], '祉': [3, 2], '草': [0, 1], '之': [21, 15], '荐': [1, 4], '遇': [9, 6], '流': [16, 18], '懂': [0, 1], '络': [9, 3], '射': [0, 2], '诞': [0, 1], '避': [0, 1], '拔': [6, 8], '单': [10, 5], '遗': [0, 1], '救': [3, 3], '懒': [1, 0], '打': [5, 6], '本': [120, 99], '庭': [5, 7], '式': [44, 36], '肩': [3, 1], '报': [4, 3], '带': [17, 26], '素': [19, 27], '没': [5, 4], '宣': [3, 3], '眼': [1, 1], '维': [34, 28], '点': [28, 31], '携': [1, 2], '抵': [3, 1], '阶': [21, 12], '肃': [1, 0], '田': [1, 0], '害': [8, 3], '缘': [0, 1], '税': [6, 7], '际': [42, 41], '愈': [0, 2], '肉': [3, 2], '尊': [17, 13], '例': [7, 3], '帆': [0, 1], '妇': [2, 2], '销': [0, 1], '堂': [1, 0], '饱': [0, 1], '舞': [1, 1], '废': [1, 0], '尚': [6, 5], '营': [16, 18], '投': [7, 17], '世': [42, 38], '锐': [1, 1], '撑': [1, 1], '倒': [0, 1], '转': [26, 26], '续': [41, 32], '路': [41, 30], '全': [241, 210], '惩': [6, 6], '豪': [2, 0], '迫': [1, 2], '此': [3, 3], '拥': [0, 5], '书': [2, 0], '迎': [0, 2], '恢': [2, 0], '口': [17, 14], '彼': [0, 2], '国': [421, 369], '驾': [1, 0], '遏': [2, 2], '典': [1, 2], '翻': [1, 1], '晶': [1, 0], '走': [22, 16], '光': [6, 5], '仍': [5, 5], '扎': [5, 5], '族': [57, 54], '先': [25, 17], '告': [2, 2], '埋': [1, 2], '担': [5, 5], '陆': [2, 2], '采': [2, 3], '品': [14, 11], '滞': [0, 1], '潜': [2, 0], '黄': [1, 0], '跟': [1, 0], '况': [2, 0], '园': [3, 4], '进': [217, 192], '答': [3, 2], '湖': [2, 0], '识': [28, 16], '寓': [0, 1], '中': [243, 223], '累': [2, 0], '妨': [1, 0], '闭': [1, 2], '认': [15, 12], '约': [24, 13], '大': [203, 217], '指': [8, 9], '丽': [3, 1], '政': [169, 172], '根': [30, 17], '川': [1, 0], '飞': [0, 1], '新': [161, 137], '就': [49, 43], '育': [63, 59], '不': [102, 90], '眷': [1, 1], '选': [15, 18], '孕': [1, 0], '看': [1, 1], '记': [2, 5], '皆': [1, 0], '备': [10, 9], '封': [1, 2], '范': [21, 23], '果': [12, 12], '渝': [3, 4], '办': [12, 14], '江': [2, 3], '攻': [2, 0], '纲': [2, 4], '望': [6, 4], '面': [119, 81], '配': [30, 21], '男': [1, 1], '少': [9, 14], '童': [1, 0], '留': [3, 0], '名': [2, 4], '古': [0, 1], '照': [10, 14], '无': [6, 5], '象': [6, 3], '荣': [23, 21], '虽': [2, 0], '直': [6, 6], '项': [15, 13], '哺': [1, 0], '彻': [21, 25], '援': [1, 2], '辈': [0, 1], '件': [14, 12], '具': [7, 7], '山': [1, 0], '即': [0, 1], '向': [46, 36], '降': [5, 2], '斜': [1, 0], '懈': [8, 6], '泊': [1, 0], '评': [8, 6], '集': [26, 20], '洋': [6, 1], '裂': [3, 6], '契': [1, 0], '远': [10, 12], '薄': [4, 0], '竞': [17, 15], '假': [1, 1], '角': [0, 1], '序': [18, 13], '数': [6, 7], '疗': [9, 12], '他': [4, 4], '套': [0, 1], '卓': [1, 1], '听': [3, 3], '断': [29, 26], '央': [15, 16], '纯': [3, 0], '让': [13, 7], '未': [12, 10], '妥': [6, 5], '账': [1, 0], '峻': [5, 1], '渠': [7, 4], '御': [5, 1], '由': [8, 11], '患': [2, 1], '施': [23, 19], '社': [323, 279], '亿': [3, 6], '券': [1, 1], '容': [9, 7], '强': [179, 151], '钻': [1, 0], '破': [5, 7], '用': [57, 59], '收': [30, 25], '丰': [11, 9], '辱': [3, 4], '电': [0, 1], '碳': [4, 0], '同': [118, 110], '铁': [1, 0], '随': [0, 2], '安': [49, 42], '弊': [1, 0], '内': [46, 37], '一': [145, 120], '征': [5, 2], '厚': [2, 1], '得': [35, 31], '涝': [1, 0], '灵': [1, 0], '土': [13, 12], '战': [50, 43], '会': [351, 308], '途': [7, 5], '掘': [0, 1], '抗': [3, 1], '渐': [1, 0], '影': [5, 7], '邓': [6, 9], '零': [0, 1], '行': [78, 74], '罪': [1, 1], '重': [125, 126], '准': [15, 7], '浦': [0, 1], '习': [10, 9], '信': [54, 26], '止': [6, 3], '呼': [2, 2], '腾': [1, 0], '绿': [2, 0], '言': [5, 2], '对': [62, 60], '理': [127, 119], '系': [131, 115], '赶': [0, 1], '柱': [2, 0], '想': [40, 43], '巍': [0, 1], '慎': [1, 0], '经': [130, 118], '版': [1, 1], '诉': [2, 1], '纽': [1, 0], '治': [110, 95], '辐': [0, 1], '商': [26, 10], '勇': [8, 7], '显': [21, 23], '魂': [2, 0], '距': [6, 5], '神': [26, 28], '统': [52, 51], '托': [3, 1], '坚': [151, 113], '泛': [11, 8], '联': [10, 9], '兢': [2, 0], '乐': [1, 3], '近': [5, 5], '荒': [1, 1], '奉': [4, 3], '网': [9, 3], '崭': [1, 0], '是': [127, 115], '动': [127, 94], '借': [4, 1], '循': [7, 5], '繁': [16, 17], '纠': [2, 1], '森': [2, 0], '探': [7, 8], '翁': [1, 0], '洽': [1, 1], '匹': [1, 1], '赋': [2, 6], '购': [0, 1], '户': [2, 1], '审': [5, 4], '弱': [5, 2], '讲': [2, 1], '扩': [20, 25], '貌': [1, 4], '踏': [0, 1], '按': [10, 15], '语': [2, 0], '谋': [5, 6], '预': [6, 12], '疆': [1, 1], '切': [23, 24], '省': [1, 1], '厂': [0, 1], '考': [11, 5], '鲜': [4, 4], '队': [34, 33], '折': [4, 1], '健': [58, 48], '真': [9, 17], '列': [16, 6], '源': [44, 37], '休': [2, 1], '排': [6, 3], '快': [59, 38], '景': [3, 1], '孩': [1, 0], '壤': [1, 1], '奥': [2, 2], '缺': [2, 1], '牧': [0, 1], '因': [2, 5], '与': [38, 47], '询': [1, 1], '衣': [1, 1], '衔': [0, 1], '湿': [1, 0], '砖': [1, 0], '筹': [13, 11], '基': [146, 129], '类': [16, 17], '兵': [1, 1], '时': [31, 38], '穷': [3, 0], '仰': [1, 1], '祖': [10, 12], '菲': [1, 0], '旁': [1, 0], '崩': [0, 1], '野': [2, 0], '并': [6, 8], '谊': [0, 2], '民': [335, 294], '限': [2, 5], '型': [32, 17], '什': [3, 4], '参': [18, 19], '场': [30, 35], '榜': [0, 1], '也': [4, 8], '高': [112, 104], '归': [2, 3], '司': [11, 8], '误': [1, 2], '舆': [2, 1], '起': [10, 25], '道': [51, 31], '贬': [1, 0], '播': [3, 3], '枯': [0, 1], '汇': [3, 3], '助': [5, 13], '个': [33, 36], '疫': [1, 1], '谦': [1, 0], '控': [10, 12], '传': [13, 12], '亡': [2, 1], '旱': [1, 0], '倾': [2, 1], '港': [15, 16], '适': [7, 10], '为': [104, 112], '昔': [0, 1], '负': [6, 4], '骨': [2, 1], '估': [1, 0], '瓶': [1, 0], '能': [78, 69], '了': [37, 26], '侈': [1, 2], '怎': [2, 3], '措': [2, 3], '上': [44, 35], '趋': [2, 3], '处': [17, 14], '将': [14, 18], '率': [11, 9], '最': [25, 26], '躁': [1, 1], '巡': [1, 1], '驱': [3, 0], '辟': [2, 1], '仲': [1, 0], '业': [138, 140], '败': [14, 11], '吁': [0, 1], '尖': [1, 0], '宗': [8, 8], '伐': [5, 3], '云': [1, 1], '戒': [2, 2], '八': [5, 7], '敬': [1, 0], '里': [1, 0], '确': [42, 23], '反': [24, 22], '籍': [1, 1], '工': [69, 77], '辛': [1, 2], '靠': [15, 12], '满': [7, 7], '牢': [23, 8], '解': [30, 23], '泽': [8, 9], '顾': [4, 2], '矿': [1, 0], '建': [261, 219], '客': [0, 1], '智': [8, 5], '闻': [1, 2], '兴': [21, 18], '僵': [1, 1], '汶': [1, 0], '号': [1, 1], '彰': [3, 2], '津': [0, 1], '色': [99, 59], '至': [1, 2], '界': [39, 38], '响': [6, 7], '货': [0, 1], '雷': [1, 0], '开': [101, 121], '益': [56, 52], '旋': [1, 0], '情': [15, 15], '葆': [4, 1], '奋': [26, 23], '着': [30, 27], '仁': [1, 0], '划': [10, 12], '频': [1, 0], '赖': [1, 2], '蓝': [1, 0], '彩': [3, 1], '域': [28, 26], '存': [7, 9], '站': [0, 3], '虚': [1, 1], '裕': [5, 3], '诗': [1, 1], '齐': [1, 1], '监': [30, 26], '若': [0, 1], '律': [29, 24], '术': [14, 15], '讨': [3, 2], '利': [67, 66], '耀': [1, 0], '贫': [9, 9], '急': [3, 2], '机': [75, 57], '府': [20, 21], '贯': [23, 26], '抢': [1, 0], '叉': [0, 1], '落': [17, 17], '掌': [1, 0], '许': [7, 2], '船': [0, 1], '人': [288, 237], '锻': [1, 1], '辄': [1, 0], '票': [1, 1], '垄': [0, 2], '吃': [1, 0], '劲': [2, 0], '涌': [3, 1], '供': [9, 11], '伏': [0, 1], '守': [8, 6], '花': [1, 1], '锋': [2, 0], '妄': [2, 0], '者': [15, 18], '故': [1, 1], '往': [5, 6], '币': [1, 2], '节': [24, 17], '等': [48, 39], '增': [77, 60], '期': [26, 24], '官': [3, 2], '则': [21, 22], '崛': [1, 1], '惕': [1, 1], '耕': [2, 1], '北': [3, 3], '析': [1, 2], '丑': [1, 0], '芒': [0, 1], '和': [427, 411], '壮': [7, 5], '软': [3, 2], '物': [10, 12], '复': [18, 11], '补': [5, 4], '擦': [1, 1], '歧': [1, 1], '忠': [0, 1], '乡': [32, 25], '峡': [0, 1], '命': [30, 35], '使': [28, 39], '诸': [1, 1], '特': [121, 79], '固': [15, 13], '致': [6, 3], '遵': [4, 6], '银': [1, 1], '捷': [1, 1], '围': [10, 7], '女': [7, 6], '扰': [0, 1], '残': [3, 2], '风': [27, 32], '住': [14, 8], '又': [7, 16], '揭': [1, 0], '份': [1, 1], '规': [35, 42], '升': [10, 9], '激': [4, 5], '艾': [0, 1], '元': [2, 0], '求': [29, 33], '输': [0, 2], '胞': [18, 20], '束': [4, 1], '变': [34, 32], '绚': [1, 0], '赛': [0, 1], '委': [11, 13], '线': [19, 13], '字': [1, 0], '运': [20, 18], '虑': [0, 1], '拒': [2, 2]}

No comments:

Post a Comment