Friday, 2 November 2012

Cấu trúc số của vốn từ Bạch Cư Dị trong Trường Hận Ca

Vốn từ của Bạch Cư Dị trong Trường Hận Ca theo bản từ  điển tần số được thiết lập trong bài trước có cấu trúc như :


Tần số f
Số từ vị có tần số là f
1
297
2
87
3
38
4
18
5
4
6
13
7
3
8
4
9
2
14
1

Tác phẩm dài 840 lượt từ với một vốn từ gồm 467 từ vị. Trung bình mỗi từ vị được dùng chưa đến 2 lần.
Có 297 từ vị có tần số là 1 (chỉ sử dụng 1 lần). Đó là các hapax.
Có 1 từ vị được sử dụng đến 14 lần. Đó là .

No comments:

Post a Comment