Monday, 19 November 2012

Thiết lập từ điển tần số cho bản báo cáo của Hồ Cẩm Đào tại đại hội toàn quốc Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 18Kết quả như sau:
Độ dài văn bản: 29067 ký tự ( 26387 ký tự  là chữ Hán; số còn lại là dấu câu).
Tổng số đơn vị được thống kê:  1205 (1193 chữ Hán; các đơn vị kia là dấu câu và chữ số).

Tần số các dấu câu và chữ số như sau:
— 26
“ 24
” 24
712
585
4
36
36
1206
9
5
13

Danh sách tần số các chữ Hán:
515 427 421 357 351 339 335 324 323 288 274 261 243 241 238 235 217 206 205 203 202 200 193 179 178 169 161 155 154 151 146 145 138 137 135 135 135 131 130 127 127 127 125 122 122 121 120 119 119 118 115 112 111 110 110 110 109 108 107 104 103 102 102 102 101 99 98 95 91 91 89 88 87 86 84 83 82 81 81 81 78 78 78 77 75 74 73 72 72 71 70 69 69 68 68 67 67 67 66 66 64 64 63 63 62 60
Có  3  đơn vị có tần số là  59
['', '', '']
Có  4  đơn vị có tần số là  58
['', '', '', '']
Có  3  đơn vị có tần số là  57
['', '', '']
Có  3  đơn vị có tần số là  56
['', '', '']
Có  2  đơn vị có tần số là  55
['', '']
Có  3  đơn vị có tần số là  54
['', '', '']
Có  1  đơn vị có tần số là  53
['']
Có  1  đơn vị có tần số là  52
['']
Có  5  đơn vị có tần số là  51
['', '', '', '', '']
Có  2  đơn vị có tần số là  50
['', '']
Có  5  đơn vị có tần số là  49
['', '', '', '', '']
Có  3  đơn vị có tần số là  48
['', '', '']
Có  1  đơn vị có tần số là  47
['']
Có  3  đơn vị có tần số là  46
['', '', '']
Có  4  đơn vị có tần số là  45
['', '', '', '']
Có  3  đơn vị có tần số là  44
['', '', '']
Có  8  đơn vị có tần số là  42
['', '', '', '', '', '', '', '']
Có  6  đơn vị có tần số là  41
['', '', '', '', '', '']
Có  3  đơn vị có tần số là  40
['', '', '']
Có  4  đơn vị có tần số là  39
['', '', '', '']
Có  4  đơn vị có tần số là  38
['', '', '', '']
Có  4  đơn vị có tần số là  37
['', '', '', '']
Có  4  đơn vị có tần số là  36
['', '', '', '']
Có  9  đơn vị có tần số là  35
['', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  7  đơn vị có tần số là  34
['', '', '', '', '', '', '']
Có  5  đơn vị có tần số là  33
['', '', '', '', '']
Có  5  đơn vị có tần số là  32
['', '', '', '', '']
Có  7  đơn vị có tần số là  31
['', '', '', '', '广', '', '']
Có  14  đơn vị có tần số là  30
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  6  đơn vị có tần số là  29
['', '', '', '', '', '']
Có  5  đơn vị có tần số là  28
['', '', '使', '', '']
Có  5  đơn vị có tần số là  27
['', '', '', '', '']
Có  9  đơn vị có tần số là  26
['', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  4  đơn vị có tần số là  25
['', '', '', '']
Có  7  đơn vị có tần số là  24
['', '', '', '', '', '', '']
Có  8  đơn vị có tần số là  23
['', '', '', '', '', '', '', '']
Có  6  đơn vị có tần số là  22
['', '', '', '', '', '']
Có  9  đơn vị có tần số là  21
['', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  11  đơn vị có tần số là  20
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  8  đơn vị có tần số là  19
['', '', '', '', '', '', '', '线']
Có  12  đơn vị có tần số là  18
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  12  đơn vị có tần số là  17
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  14  đơn vị có tần số là  16
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  21  đơn vị có tần số là  15
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  19  đơn vị có tần số là  14
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  12  đơn vị có tần số là  13
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  23  đơn vị có tần số là  12
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  15  đơn vị có tần số là  11
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  26  đơn vị có tần số là  10
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  26  đơn vị có tần số là  9
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  30  đơn vị có tần số là  8
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  36  đơn vị có tần số là  7
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  43  đơn vị có tần số là  6
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  54  đơn vị có tần số là  5
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '沿', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  52  đơn vị có tần số là  4
['', '', '', '', '西', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '退', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  85  đơn vị có tần số là  3
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '亿', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '便', '', '', '', '', '']
Có  127  đơn vị có tần số là  2
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '姿', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '怀', '绿', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  276  đơn vị có tần số là  1
['', '', '', '', '', '', '耀', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '湿', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '访', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']

No comments:

Post a Comment