Monday, 5 November 2012

Lập từ điển tần số cho một bản dịch Trường Hận Ca (Bạch Cư Dị) khácNguyễn Thạch Giang (1992) có giới thiệu ở Tạp Chí Hán Nôm (http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/9202.htm) một bản dịch Trường Hận ca (Bạch Cư Dị) do một số thân sĩ ở Bình Định thực hiện và được Đào Tấn đọc duyệt:
1. Xưa Vua Hán  trọng người sắc nước,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Tìm bao năm chưa được duyên lành.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Họ Dương gái mới trưởng thành, 
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Bồng xuân còn khoá tơ tình chửa trao.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Chất mĩ lệ trời nào nỡ bỏ,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Bổng chọn vào bên chỗ quân vương.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Một cười trăm vẻ rỡ ràng,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Sáu cung  son phấn xem dường nhạt không.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Tiết xuân lạnh, ao trong cho tắm
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif10. Nước suối nông trơn thắm màu da.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Thị tì dìu đỡ thớt thơ,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Từ nay mới thật ơn nhờ yêu đương.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Tóc mây, mặt hoa, vàng gót dạo,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Đêm xuân nồng, nương náu màn đào.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Giận đêm vắn, mặt trời cao,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Quân vương từ ấy buổi chầu ra trưa.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Cuộc hoan yến say sưa mãi mãi,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Đêm lần đêm, xuân lại đòi xuân.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Trong ba ngàn kẻ cung tần,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif20. Chỉ riêng giành một ái ân cho nàng.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Khi hầu tối nhà vàng sẵn đúc,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Khi vui xuân lầu ngọc càng say.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Anh em tước lộc đã dày,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Nức khen môn hộ từ rày vẻ vang.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Xui bác mẹ lòng thường ai cũng,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Sinh gái mà xem trọng hơn trai.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Cung Ly cao vút mây trời,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Tiếng tơ, trúc hoà cùng hát, múa,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Gió đưa tiếng nhạc khắp nơi vàng lừng
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif30. Suốt ngày xem nào đã chán chê.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Đất Ngư vang động sấm bề,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Khiếp thay áo vũ xiêm nghê tan tành.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Chốn thanh khuyết bỗng sinh khói lửa,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Cõi tây nam xe ngựa tếch chừng.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Cờ lay lay bỗng lại dừng,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Dặm tây xa chạy đã chừng ngoại trăm.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Quân đóng lại biết làm sao được,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Đem mày nga liều trước chinh yên.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Không người thu lượm hoa điền,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif40.Lược vàng trâm ngọc vãi trên mặt đường.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Cứu chẳng được, quân vương bưng mặt,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Nhìn máu đào nước mắt hòa chan.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Bụi vàng man mác gió đàn,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Đường mây chằng chịt suối ngàn xông pha.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Bộ hành dưới núi Nga  thưa thớt,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Sắc cờ bên bóng nhật nhạt mờ.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Non xanh nước biếc bơ vơ,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Quân vương hôm sớm ngẩn ngơ mối tình.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Trăng hành cung ra hình sầu não,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif50. Nhạc đêm mưa tiếng dạo đau lòng.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Đất trời xoay trở xe rồng,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Dùng dằng đến đấy chân không nỡ dời.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Bãi Ngôi trong nơi bùn lấm,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Mặt ngọc đâu? thấy nấm mồ đâu?
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif áo đầm tôi, chúa nhìn nhau,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Đông Đô quen lối vó câu trở về.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Về vườn tược còn y như cũ,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Phù dung kia liễu nọ bên cung.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Liễu, hoa in ngắt hình dung,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif60. Làm sao đối cảnh mà không lệ trào
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Đón gió xuân lý đào hoa nở,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Gặp mưa thu rụng lá ngô đồng.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Cỏ tràn tây uyển nam cung,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Lá rơi không quét ngập hồng thềm sân.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Bạn hát cũ dần dần bạc tóc,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif ả giám xưa xoa xoá trắng mày.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Đêm hôm buồn thấy đóm bay,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Đèn hiu khêu cạn giấc say chửa thành.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Đêm đằng đẵng chầy canh điểm trống.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif70. Trời mờ mờ rọi bóng Ngân Hà
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Nặng dày ngói uyển sương sa,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Lạnh lùng chăn thúy ai mà đắp chung.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Kiếp sống thác thu đông đã trải,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Hồn chiêm bao qua lại còn không.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Có nhà đạo sĩ Lâm Cùng,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Trí hồn ra phép thần thông lạ thường.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Cảm nỗi chúa nhớ thương khắc khoải,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Hết lòng sai phương sĩ tìm tòi.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Nhanh như chớp lướt gió, hơi,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif80. Đã hầu xuống đất lên trời khắp phương.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Kìa mây biếc, suối vàng mọi chỗ,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Những mênh mông nào có thấy ai.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Toắt nghe có núi Bồng Lai,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif ở đâu giữa khoảng bể trời mông lung.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Lầu sóng sánh mây hồng năm vẻ,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Người thướt tha nhiều vẻ cung tiên.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Có người tên gọi Ngọc Chân,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Mặt hoa da phấn cũng gần như in.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Ngoài kim khuyết gõ then nhắn hỏi,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif90. Tiểu ngọc kia báo với cung thành
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Nghe tin có sứ Hán đình,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Chín hoa trong trướng thốt kinh giấc hài,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Bồi hồi dậy xiêm cài gối sửa,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Lại từ từ bình mở rèm lên.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Tỉnh mơ, mái tóc còn xiêm,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Mũ hoa chưa chỉnh gót sen vội dời.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Trông tay áo phất phơ trước gió,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Hãy in dường Nghê vũ ngày xưa.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Châu chan nét ngọc bơ thờ,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif100. Một cành lê đẫm hạt mưa xuân dào.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Ngừng nước mắt ngẹn ngào tạ chúa,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Cách âm dương đôi ngả mơ màng.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif ái ân dứt lối Chiêu Dương,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Ngày dài tháng rộng đã thường cung tiên.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Ngoảnh trông xuống nhân hoàn dưới ấy,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Trường An đâu? chỉ thấy bụi mù.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Vật xưa đem tỏ tình sâu,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Này thoa này hạp xin hầu gửi qua.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Thoa vớt hạp chia ra hai nửa,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif110. Nửa đem về còn nửa lưu đây.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Lòng xin bền tựa vật này,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Thiên đình, hạ giới hẹn ngày gặp nhau.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Khi lâm biệt mấy câu gắn bó,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Trong lời thề lòng tỏ đôi bên.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Nhớ hôm thất tịch bên đền,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Đêm khuya vắng lẻ lời nguyền riêng tây.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Chim trời nguyền đôi bay liền cánh,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Cây đất liền đôi nhánh liền da.
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif Có hồi đất sụp trời sa,
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/icones/ecart_07.gif120. Giận này dằng dặc chẳng giờ nào nguôi.

Tôi thêm từ vào câu 53, đoán là lỗi của “cậu đánh máy”. Phần chú thích ở dưới bản dịch đề đầy đủ là bãi Mã Ngôi. Không thêm thì không đủ 7 tiếng cho câu thơ đó.
Văn bản dài 840 lượt từ với vốn từ 521 đơn vị có tần số sử dụng được liệt kê dưới đây:
Có  2  đơn vị có tần số là  9
['trời', 'cung']
Có  2  đơn vị có tần số là  8
['đêm', 'xuân']
Có  1  đơn vị có tần số là  7
['hoa']
Có  6  đơn vị có tần số là  6
['không', 'mặt', 'có', 'vàng', 'ngọc', 'đã']
Có  11  đơn vị có tần số là  5
['lòng', 'mây', 'nước', 'lại', 'quân', 'còn', 'trong', 'bên', 'đất', 'từ', 'gió']
Có  12  đơn vị có tần số là  4
['người', 'thấy', 'đâu', 'ra', 'vẻ', 'đôi', 'này', 'nào', 'tây', 'ngày', 'xưa', 'vương']
Có  30  đơn vị có tần số là  3
['đem', 'suối', 'mà', 'hôm', 'như', 'hầu', 'về', 'nửa', 'một', 'say', 'tóc', 'xiêm', 'tiếng', 'da', 'liền', 'chúa', 'được', 'mưa', 'in', 'thu', 'xem', 'áo', 'tình', 'dương', 'ai', 'khi', 'đào', 'thành', 'thường', 'mờ']
Có  113  đơn vị có tần số là  2
['dần', 'ân', 'khắp', 'mắt', 'mơ', 'mãi', 'sĩ', 'gặp', 'cao', 'sinh', 'năm', 'nguyền', 'dày', 'nỡ', 'cho', 'bỗng', 'nhạt', 'bồng', 'nhạc', 'nhìn', 'lay', 'đường', 'sa', 'tơ', 'biếc', 'trọng', 'cùng', 'đông', 'dung', 'qua', 'trông', 'xuống', 'làm', 'xe', 'chừng', 'xin', 'thớt', 'riêng', 'trở', 'sao', 'nhà', 'cờ', 'nhau', 'vật', 'núi', 'liễu', 'trước', 'cũ', 'nga', 'nơi', 'bay', 'giấc', 'bao', 'dưới', 'lệ', 'vũ', 'dạo', 'lối', 'cũng', 'tiên', 'dường', 'dằng', 'hình', 'thoa', 'mày', 'lâm', 'lầu', 'bóng', 'vang', 'đình', 'hạp', 'phương', 'nhớ', 'kia', 'ngàn', 'chưa', 'ái', 'phấn', 'nghe', 'giận', 'lời', 'hát', 'tìm', 'câu', 'tỏ', 'nghê', 'lạnh', 'mông', 'ấy', 'gái', 'chẳng', 'khuyết', 'hồi', 'hồn', 'hồng', 'chửa', 'uyển', 'mới', 'bơ', 'trăm', 'sắc', 'chân', 'hành', 'gót', 'dời', 'chỉ', 'chan', 'chỗ', 'hán', 'nam', 'bụi', 'lên', 'lá']
Có  344  đơn vị có tần số là  1
['lượm', 'lược', 'ngẩn', 'điền', 'mĩ', 'xoá', 'âm', 'chiêu', 'chiêm', 'trải', 'rày', 'ở', 'trắng', 'bề', 'bể', 'bỏ', 'mũ', 'tước', 'bộ', 'tôi', 'gõ', 'lấm', 'đô', 'đầm', 'bền', 'khắc', 'ba', 'kiếp', 'buổi', 'chăn', 'khiếp', 'bùn', 'ngôi', 'xoa', 'sống', 'đồng', 'chầy', 'động', 'ngừng', 'chầu', 'thông', 'trí', 'chịt', 'sẵn', 'môn', 'nọ', 'rụng', 'dào', 'dài', 'suốt', 'đỡ', 'nở', 'cây', 'trống', 'tựa', 'hoà', 'đón', 'đúc', 'ngân', 'bổng', 'sâu', 'sầu', 'biệt', 'trào', 'sân', 'mối', 'rọi', 'cảnh', 'với', 'giờ', 'tay', 'giữa', 'chim', 'tan', 'chia', 'vớt', 'duyên', 'gửi', 'hạ', 'ngoài', 'lướt', 'nặng', 'chê', 'thướt', 'cười', 'cảm', 'dậy', 'yêu', 'lai', 'ngựa', 'hỏi', 'thác', 'não', 'tần', 'man', 'tòi', 'hộ', 'mã', 'đưa', 'họ', 'mù', 'cánh', 'đằng', 'sáu', 'ả', 'tiểu', 'thanh', 'sớm', 'khen', 'ly', 'then', 'gọi', 'trường', 'biết', 'nức', 'tược', 'rèm', 'lùng', 'trưởng', 'lửa', 'đẫm', 'trao', 'trai', 'trướng', 'phép', 'vắng', 'đèn', 'em', 'chung', 'ngoại', 'nhánh', 'lê', 'lý', 'lừng', 'ngắt', 'trên', 'ơn', 'yến', 'đẵng', 'ngả', 'yên', 'bác', 'cứu', 'báo', 'xui', 'khêu', 'đây', 'xa', 'toắt', 'ngoảnh', 'mấy', 'thất', 'cách', 'sửa', 'thờ', 'máu', 'thay', 'tối', 'mác', 'thị', 'mái', 'khoá', 'thề', 'nương', 'kinh', 'ngói', 'thềm', 'khoảng', 'sai', 'ràng', 'anh', 'điểm', 'quét', 'cỏ', 'vườn', 'nông', 'vắn', 'tên', 'đấy', 'thương', 'nhân', 'phất', 'vào', 'dứt', 'lưu', 'sánh', 'phơ', 'ngẹn', 'sóng', 'đạo', 'hết', 'hãy', 'tì', 'quen', 'thắm', 'rỡ', 'chỉnh', 'thơ', 'vơ', 'hiu', 'tiết', 'buồn', 'chạy', 'nét', 'hơi', 'hơn', 'màng', 'đền', 'sương', 'gối', 'sen', 'gần', 'vội', 'ngô', 'cài', 'chớp', 'trâm', 'sưa', 'chín', 'liều', 'lạ', 'vui', 'dặc', 'lẻ', 'dặm', 'màu', 'lần', 'sụp', 'vó', 'màn', 'sấm', 'chinh', 'cành', 'cạn', 'kẻ', 'càng', 'những', 'vút', 'chất', 'giám', 'đối', 'phù', 'tịch', 'vua', 'đóm', 'khoải', 'thiên', 'hạt', 'hoan', 'non', 'canh', 'tỉnh', 'tháng', 'trơn', 'mọi', 'nhờ', 'giành', 'hòa', 'bồi', 'pha', 'thúy', 'thật', 'kim', 'khuya', 'ngào', 'hài', 'ngơ', 'nhật', 'nỗi', 'nhắn', 'ngư', 'y', 'tha', 'giới', 'mênh', 'thần', 'hai', 'dìu', 'náu', 'chọn', 'chán', 'nguôi', 'rơi', 'dừng', 'bó', 'nấm', 'bãi', 'lành', 'cuộc', 'đến', 'nồng', 'nhanh', 'hẹn', 'xanh', 'trúc', 'hoàn', 'chằng', 'trăng', 'nàng', 'tành', 'vãi', 'tạ', 'son', 'lung', 'hà', 'đòi', 'rộng', 'đắp', 'đau', 'ngập', 'châu', 'múa', 'thốt', 'chốn', 'xoay', 'gắn', 'bưng', 'sứ', 'khói', 'lộc', 'ao', 'an', 'đàn', 'đương', 'đóng', 'tin', 'bạc', 'bạn', 'nay', 'mẹ', 'cõi', 'rồng', 'trưa', 'xông', 'dùng', 'mồ', 'mở', 'thưa', 'kìa', 'tếch', 'nhiều', 'tắm', 'tràn', 'bình']

No comments:

Post a Comment