Sunday, 11 November 2012

Cùng là đồng chí nhưng có đồng chí này quan trọng hơn đồng chí kia.Tại thời điểm diễn ra đại hội toàn quốc lần thứ 17, Đảng Cộng Sản Trung Quốc có 73 triệu thành viên. Số đại biểu có mặt ngồi nghe bản báo cáo chính trị là 2213 người.
Toàn bản báo cáo có 12同志. Hai lần từ này được dùng để gọi các đồng chí đang ngồi nghe báo cáo (同志们!), 4 lần dùng làm danh hiệu cá nhân cho Mao Trạch Đông (2 lần), Đặng Tiểu Bình (1 lần) và Giang Trạch Dân (1 lần), 6 lần để chỉ các đồng chí trong toàn đảng (全党同志).
Trong bản dịch tiếng Anh全党同志 được dịch là the whole Party hay all Party members, Nhưng danh hiệu comrade vẫn gắn với tên riêng của ba vị lãnh tụ của đảng và được dùng để dịch cụm 同志们!.  Ở đây không có chuyện dịch sai, dịch đúng, dịch sát hay dịch thoát. Vấn để chỉ là đối với người dịch, danh hiệu dồng chí là quan yếu trong một số trường hợp và là không quan yếu khi dùng cho toàn đảng đồng chí.

No comments:

Post a Comment