Friday, 23 November 2012

Thiết lập từ điển tần số chung cho hai bản báo cáo chính trị của Hồ Cẩm Đào tại đại hội toàn quốc Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 17 (năm 2007) và lần thứ 18 (năm 2012)Tổng kích thước của hai văn bản là 50144 chữ Hán với một vốn từ tổng cộng gồm 1323 đơn vị. Sau đây là danh sách vốn từ đó sắp theo thứ tự tần sổ giảm dần (khi xét cả hai văn bản như một khối ngữ liệu duy nhất):
1052 838 790 659 646 629 624 619 602 525 480 471 466 464 451 449 420 409 392 388 376 374 366 341 330 310 304 304 298 278 275 265 264 251 248 248 247 246 246 245 242 241 233 228 226 222 221 220 219 218 216 216 216 213 210 205 205 202 200 200 200 198 197 192 188 186 178 177 176 174 172 168 168 161 159 158 158 155 155 154 152 152 151 147 146 146 142 140 140 138 137 134 133 132 132 132 132 129 128 125 125 122 122 122 121 117 116 115 114 113 112 111 109 108 107 106 106 104 103 103 103 100 98 98 98 97 97 94 94 93 92 91 91 91 90 90 90 89 89 87 86 85 85 85 83 83 83 83 83 83 83 82 82 81 80 80 80 80 79 79 79 78 78 77 77 77 76 76 75 75 74 73 73 73 73 72 72 72 71 71 71 70 70 69 69 69 68 67 67 使 67 67 67 66 66 66 66 65 65 65 65 65 64 64 64 64 64 63 63 63 62 62 61 61 60 60 59 59 59 59 58 58 58 58 57 57 57 57 57 57 56 56 56 55 55 55 55 54 54 54 53 53 53 52 52 51 51 广 51 50
Có  4  đơn vị có tần số là  49
['', '', '', '']
Có  1  đơn vị có tần số là  48
['']
Có  3  đơn vị có tần số là  47
['', '', '']
Có  8  đơn vị có tần số là  46
['', '', '', '', '', '', '', '']
Có  3  đơn vị có tần số là  45
['', '', '']
Có  5  đơn vị có tần số là  44
['', '', '', '', '']
Có  4  đơn vị có tần số là  43
['', '', '', '']
Có  4  đơn vị có tần số là  42
['', '', '', '']
Có  5  đơn vị có tần số là  41
['', '', '', '', '']
Có  8  đơn vị có tần số là  40
['', '', '', '', '', '', '', '']
Có  4  đơn vị có tần số là  39
['', '', '', '']
Có  9  đơn vị có tần số là  38
['', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  6  đơn vị có tần số là  37
['', '', '', '', '', '']
Có  7  đơn vị có tần số là  36
['', '', '', '', '', '', '']
Có  3  đơn vị có tần số là  35
['', '', '']
Có  5  đơn vị có tần số là  34
['', '', '', '', '']
Có  5  đơn vị có tần số là  33
['', '', '', '', '']
Có  8  đơn vị có tần số là  32
['', '', '', '', '', '', '线', '']
Có  10  đơn vị có tần số là  31
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  8  đơn vị có tần số là  30
['', '', '', '', '', '', '', '']
Có  6  đơn vị có tần số là  29
['', '', '', '', '', '']
Có  5  đơn vị có tần số là  28
['', '', '', '', '']
Có  8  đơn vị có tần số là  27
['', '', '', '', '', '', '', '']
Có  8  đơn vị có tần số là  26
['', '', '', '', '', '', '', '']
Có  11  đơn vị có tần số là  25
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  15  đơn vị có tần số là  24
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  8  đơn vị có tần số là  23
['', '', '', '', '', '', '', '']
Có  17  đơn vị có tần số là  22
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  9  đơn vị có tần số là  21
['', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  10  đơn vị có tần số là  20
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  12  đơn vị có tần số là  19
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  9  đơn vị có tần số là  18
['', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  9  đơn vị có tần số là  17
['', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  18  đơn vị có tần số là  16
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  17  đơn vị có tần số là  15
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  16  đơn vị có tần số là  14
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  16  đơn vị có tần số là  13
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  24  đơn vị có tần số là  12
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '沿', '', '', '']
Có  21  đơn vị có tần số là  11
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  24  đơn vị có tần số là  10
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '西']
Có  23  đơn vị có tần số là  9
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '亿', '', '', '', '', '', '', '']
Có  28  đơn vị có tần số là  8
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  40  đơn vị có tần số là  7
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  40  đơn vị có tần số là  6
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '退', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  46  đơn vị có tần số là  5
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '便', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  59  đơn vị có tần số là  4
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '怀', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  83  đơn vị có tần số là  3
['', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
Có  146  đơn vị có tần số là  2
['', '', '访', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '姿', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '绿', '', '', '', '']
Có  237  đơn vị có tần số là  1
['', '', '', '', '', '穿', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '湿', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '耀', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']

No comments:

Post a Comment