Wednesday, 5 December 2012

Tỷ lệ hapax ở Quốc Âm Thi Tập cao như thế thì đã sao?Nguyễn Tài Cẩn & Vũ Đức Nghiệu (1980) thấy có 46 % trường hợp trong Quốc Âm Thi Tập Nguyễn Trãi dùng từ không lặp lại một lần nào. Con số này được xem là khá cao nếu đem so sánh với ngay cả thể loại truyện ký của các nhà văn hiện đại (Nguyễn Thiện Giáp, 2007b:213).
Nhưng con số này không có gì đáng để ngạc nhiên cả. Nếu muốn so sánh với một tác giả hiện đại, nên lựa quyển Tào Lao Thi Tập của Nguyễn Văn Mỗ. Quyển này được chọn vì nó có độ dài tương đương, hai tập thơ có số bài ngang ngửa nhau... Phải so trong những điều kiện ngang bằng nhau mới biết được ai giỏi hơn ai, à không, từ ngữ của ai phong phú hơn. Tối kỵ là đem so Quốc Âm Thi Tập với một trường thiên tiểu thuyết như Sông Côn Mùa Lũ của Nguyễn Mộng Giác hay bản dịch Chiến Tranh và Hòa Bình của Lev Tolstoi. Tha hồ mà ngạc nhiên.
Xem thêm:
Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), 2007b, Lược sử Việt ngữ học tập 2, Giáo Dục, Hà Nội, 534 trang.
Nguyễn Tài Cẩn & Vũ Đức Nghiệu, 1980,  “Một vài nhận xét bước đầu về ngôn ngữ trong thơ Nguyễn Trãi (qua số liệu thống kê)”, Ngôn ngữ, số 3, Viện Ngôn Ngữ Học, Hà Nội, tr. 15 – 21.

No comments:

Post a Comment