Saturday, 1 December 2012

Danh sách tần số tích lũy lập cho cho bản báo cáo của Hồ Cẩm Đào tại đại hội toàn quốc Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 18


Danh sách tần số đã sắp theo thứ tự tần số giảm dần. Giá trị được ghi bên cạnh chữ Hán không phải alà tần số của chữ đó mà là tổng tần số của chữ đó và của tất cả các chữ đã được xếp bên trên nó.
['', 515] ['', 942] ['', 1363] ['', 1720] ['', 2071] ['', 2410] ['', 2745] ['', 3069] ['', 3392] ['', 3680] ['', 3954] ['', 4215] ['', 4458] ['', 4699] ['', 4937] ['', 5172] ['', 5389] ['', 5595] ['', 5800] ['', 6003] ['', 6205] ['', 6405] ['', 6598] ['', 6777] ['', 6955] ['', 7124] ['', 7285] ['', 7440] ['', 7594] ['', 7745] ['', 7891] ['', 8036] ['', 8174] ['', 8311] ['', 8446] ['', 8581] ['', 8716] ['', 8847] ['', 8977] ['', 9104] ['', 9231] ['', 9358] ['', 9483] ['', 9605] ['', 9727] ['', 9848] ['', 9968] ['', 10087] ['', 10206] ['', 10324] ['', 10439] ['', 10551] ['', 10662] ['', 10772] ['', 10882] ['', 10992] ['', 11101] ['', 11209] ['', 11316] ['', 11420] ['', 11523] ['', 11625] ['', 11727] ['', 11829] ['', 11930] ['', 12029] ['', 12127] ['', 12222] ['', 12313] ['', 12404] ['', 12493] ['', 12581] ['', 12668] ['', 12754] ['', 12838] ['', 12921] ['', 13003] ['', 13084] ['', 13165] ['', 13246]
Theo danh sách này thì từ được xếp đầu tiên là '' có tần số là 515  và tần số tích lũy cũng là 515 vì không có từ nào xếp trên nó cả  (['', 515]). Từ xếp hạng 2 là   có tần số 427, do đó tần số tích lũy được là 515 + 427 = 942.  ['', 942].
Trên danh sách này ta thấy 80 từ vị có thứ hạng cao nhất phủ hơn 50% văn bản mà ông Hồ Cẩm Đào đã đọctại đại hội 18.

No comments:

Post a Comment