Wednesday, 15 January 2014

Làm quan đến chức nào thì được kiêng húy?Bài “Tiếng Việt qua một số báo” của Nguyễn Vân Phổ (2013:107-118) có khoảng 60 trích dẫn. Tên riêng trong các trích dẫn được ghi chính xác: Phan Văn Mãi (ví dụ 13, tr.111), Lý Văn Lợi (ví dụ 24, tr.112), Nguyễn Thanh Sơn (ví dụ 25, tr.112),  Nguyễn Đăng Nghĩa (ví dụ 35, tr.114), Phạm Phương Thảo (ví dụ 47, tr.115), Quách Văn Đen (ví dụ 51, tr.116)… Chỉ có tên Nguyễn Thị Doan ở ví dụ 1 được thay bằng cụm từ một quan chức. Miễn bàn luận.

No comments:

Post a Comment