Wednesday, 15 January 2014

Blog và tạp chí khoa họcTrang Tiếng Việt: ngẫm nghĩ ngày 14/12/2012 đã đăng bài “Tiếng Việt qua một số báo” của Nguyễn Vân Phổ trước khi bài này được công bố ở  Tạp chí Phát Triển Khoa Học & Công Nghệ, tập 16, số X3-2013, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, tr.107-118.
Bài viết ở blog thể hiện thái độ trung thực và tính chuyên nghiệp của người nghiên cứu khi trích dẫn. Bài đăng ở ấn phẩm (tự xưnglà) khoa học lại nắn bóp trích dẫn một cách tùy tiện.
Theo lẽ thường, bài đăng ở blog không có uy tín bằng bài được công bố trên ấn phẩm khoa học. Ở ta lại xảy ra nghịch lý là ấn phẩm khoa học lại có quyền và có thể phản khoa học vì nó có quyền và có thể mượndanh khoa học để phục vụ những mục đích nằm ngoài khoa học.
Nhà khoa học biết tự trọng khi được tự do công bố vẫn có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị. Nhà khoa học đội vòng kim cô chỉ biết viết sao cho đỡ bị đau đầu.

No comments:

Post a Comment