Friday, 6 February 2015

Đã biết từ ngữ xuất phát từ toán học thì nên tìm hiểu xem trong toán học người ta dùng từ ngữ như thế nào
Học sinh lớp 7 phổ thông biết:
Đa thức (tiếng Anh là polynomial) là tổng của các đơn thức (tiếng Anh là monomial).
Đa thức gồm hai hạng tử (tiếng Anh là term), tức là tổng của hai đơn thức, gọi là nhị thức (tiếng Anh là binomial).

David Crystal (2011:55) giải thích thuật ngữ binomial như sau:
A term from mathematics (where it refers to an expression consisting of two elements connected by a plus or a minus sign)
Ý ông muốn nói đó là một thuật ngữ xuất phát từ toán học (chỉ biểu thức tổng của hai hạng tử).

Trần Thủy Vịnh (2013:69) viết:
Thuật ngữ xuất phát từ toán học (chỉ một biểu đạt hai thành phần được liên kết bằng một dấu cộng hay một dấu trừ),

Bản dịch của Google mềm mại hơn:
Một hạn từ toán học (nơi mà nó đề cập đến một biểu thức bao gồm hai yếu tố kết nối bởi một cộng hoặc dấu trừ)

No comments:

Post a Comment