Monday, 2 February 2015

Gần bảy mươi triệu đồng đi đâu, về đâu?Công trình B2011-18b-03 (Trần Thủy Vịnh et al., 2013) được  Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh cấp kinh phí 65 triệu đồng, lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học. Bản Thuyết Minh Đăng Ký Đề Tài Nghiên Cứu dự trù chi tiết các khoản chi như sau:

1)      Xây dựng thuyết minh chi tiết được duyệt: 1 triệu đồng;

2)      Thu thập và xử lý tài liệu: 7 triệu đồng;

3)      Hoàn thành bản thảo: 20 triệu đồng;

4)      Chuyên đề nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH và nhân văn: 5 triệu đồng;

5)      Báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài: 3 triệu đồng

6)      Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra: 3 triệu đồng;

7)      Báo cáo khoa học tổng kết đề tài (bao gồm báo cáo chính, báo cáo tóm tắt): 10 triệu đồng

8)      Hội đồng nghiệm thu: 4 triệu đồng

9)      Thù lao trách nhiệm điều hành chung của chủ nhiệm đề tài dự án: 5 triệu đồng;

10)  Quản lý chung nhiệm vụ KH&CN: thư ký đề tài: 3 triệu đồng;

11)  Chi khác; in ấn, photocopy, công tác phí, mua tài liệu: 4 triệu đồng.

Tổng cộng 65 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất trong bản thuyết minh này là các khoản chi số 3 và 7. Đó là các khoản chi lớn nhất, chiếm gần phân nửa giá trị đề tài.

Khoản chi số 3 gồm hai hạng mục: xây dựng bản (sic) thuật ngữ lựa chọn  từ đưa vào bảng (sic) thuật ngữ (10 triệu đồng) và biên soạn phần định nghĩa, giải thích và các thông tin có liên quan đến thuật ngữ (10 triệu đồng). Nhóm nghiên cứu dành hẳn phân nửa kinh phí hoàn thành bản thảo chỉ cho việc cắt gọt bảng từ rất ngắn gọn của David Chrystal (2008) từ 3000 mục xuống còn 1500 mục. Vì vậy phần kinh phí dành cho việc biên soạn nội dung các mục từ không còn bao nhiêu.

Các kiểu, các loại báo cáo cần thiết ở khoản chi số 7 đều được hình thành từ các tài liệu thu được ở các bước trước cũng được dành cho một kinh phí tương đương với kinh phí dành cho việc biên soạn nội dung các mục từ.Khoản chi số 4 (5 triệu đồng) có giá trị tương đương một nửa kinh phí biên soạn nội dung gồm hai hạng mục không liên quan tới mục đích nghiên cứu của nhóm tác giả:

-Nội dung 3: Chương IV: Văn học châu mỹ la tinh và hậu hiện đại (3 triệu đồng)

-Nội dung 4: Văn học Mỹ la tinh khuynh hướng huyền thoại (2 triệu đồng)
Không có các nội dung 1 và 2.

No comments:

Post a Comment