Monday, 2 December 2013

When more is less...Tìm được câu sau ở trang 36 của một bản luận văn thạc sĩ ngữ văn về Đặc điểm cấu trúc câu của trẻ em từ 1 đến 5 tuổi được bảo vệ tại Đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh năm 2010:
Các nhà tâm lý học nổi tiếng như J. Piaget, L. S. Vygotsky, A. N. Leonchev cho rằng con người là một chủ thể có ý thức tự giác trong hoạt động của mình, nghĩa là tự giác, chủ động thực hiện các hoạt động của mình để tác động tích cực vào thực tiễn nhằm đáp ứng những nhu cầu của bản thân chứ không phải thụ động phản ứng lại kích thích từ bên ngoài đưa tới như những con vật.
Các nhà tâm lý học nổi tiếng là 7 từ thừa trong câu trên.
Người chấm luận văn biết rất rõ Piaget, Vygotsky, Leontiev là ai. Do đó người viết không cần phải giới thiệu nghề nghiệp chuyên môn của các vị đó làm gì.
Người viết luận văn cũng không cần phải khen họ nổi tiếng. Viết báo thì tha hồ khen, nhưng viết văn bản khoa học phải tránh việc tán tụng/nịnh bợ/chê bai/mỉa móc.
Điều quan trọng là ngay sau tên X, Y, Z… phải có chỉ dẫn thư mục chính xác. Người đọc luận văn cần biết Piaget nói điều đó ở sách nào, năm nào, trang nào. Nhưng tác giả bản luận văn lại quên điều này, thành ra nội dung được trình bày chẳng khác gì một câu chuyện bâng quơ, không có cách gì kiểm chứng được.

No comments:

Post a Comment